Inflytande och delaktighet

Enligt läroplan för grundskolan (Lgr11) ska undervisningen bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet i skolan måste därför ske i samarbete med hemmen.

Inflytandet för elever på Svensgårdsskolan har sin utgångspunkt i den dagliga undervisningen. Undervisande lärare ger eleverna möjlighet att påverka planering, arbetssätt, innehåll och redovisningsformer. Det ställer krav på att skolan är tydlig ifråga om mål och hur bedömningen av eleverna sker. Först när det har kommunicerats, precis som all annan information om vad som sker i verksamheten, kan elever och vårdnadshavare beredas möjlighet till inflytande.

När lärmiljöerna tillåter och alla elever ges möjlighet att vara aktivt delaktiga i skolarbetet skapar det en starkare grund för engagemang och i det möjligheter att uppnå högre utbildningsmål.

På Svensgårdsskolan:

• genomför mentor ett utvecklingssamtal per termin ihop med elev och vårdnadshavare.
• använder sig undervisande lärare av UNIKUM i kommunikationen med elev och vårdnadshavare rörande bedömning och överenskommelser. Unikum används som redskap inför och vid genomförande av utvecklingssamtal.
• kommunicerar mentor/undervisande lärare med elev och vårdnadshavare vid behov genom Fronter, telefon, brev, mail, UNIKUM-blogg, kontaktbok.
• hålls ett föräldramöte minst en gång per läsår.
• har varje klass ett klassråd två gånger per termin med fokus på arbetsmiljö. Under klassråd utses en klassrepresentant som träffar rektor i elevrådsmöte. Tre elevråd finns på Svensgårdsskolan (F-3, 4-5 och 6-9).