Undervisning

På Svensgårdsskolan organiserar vi oss i arbetslag som utformar sitt arbetssätt utifrån läroplanen. Eleverna är indelade i arbetslag med både åldershomogena och åldersblandade grupper, utifrån behov och förutsättningar. Även om arbetslagen delar upp vår verksamhet i fyra delar har vi perspektivet F-9 i vår undervisning.

Arbetslag Zeta jobbar med de minsta barnen som går i förskoleklass. Arbetslaget ansvarar även fritidshemmet. Ungefär 50 barn går i förskoleklass och drygt 150 barn tillhör vår fritidshemsverksamhet. Arbetslag Zeta består av förskoleklasslärare, fritidspedagoger, undersköterskor, behandlingspedagoger, fritidsledare och barnskötare. Zeta arbetar mycket med kamratrelationer och fokus ligger på att varje elev blir medveten om hur det egna beteendet påverkar hur vi har det på vår skola.

 Arbetslag Alfa omfattar årskurs 1-3 med cirka 130 elever. Undervisningen har stort fokus på läs- och skrivutveckling, matematik samt värdegrundsarbete. Arbetslaget hämtar inspiration och arbetar utifrån materialet ”Läsande klass” för att öka elevernas läsförståelse och skapa läslust. I ämnet matematik läggs stor vikt vid problemlösning och att eleverna får möjlighet att resonera. Satsning på IKT innebär bland annat att eleverna får möjlighet att använda iPad som lärverktyg. Arbetsformerna genomsyras av elevdelaktighet, där eleverna får möjlighet att påverka, samt ökad medvetenhet om sitt eget lärande. I detta arbete används GLL-metoden (Gjort, Lärt, Leder till) tillsammans med eleverna. Arbetslaget arbetar ständigt med värdegrundsfrågor för att skapa trygghet, trivsel och arbetsro.

Arbetslag Sigma omfattar årskurs 4-5 med cirka 90 elever. Eleverna i Sigma arbetar ämnesinriktat och periodvis utifrån fastställda teman där vi jobbar ämnesövergripande. Eleverna tränas i att vara delaktiga i utformning och upplägg vilket gör att eleverna blir medvetna om sitt eget lärande och syfte. Stor vikt läggs vid att skapa trygghet, trivsel och arbetsro.

Arbetslag Kappa omfattar årskurs 6-9 med cirka 130 elever. I arbetslaget finns ett tiotal pedagoger där de flesta även fungerar som mentorer för elevgrupperna. Pedagogerna har varierade arbetssätt och redovisningsformer i strävan att möta varje elev på sin unika nivå. Eleverna tränas i att ta ett eget ökat ansvar samt att få en förståelse för sitt eget sätt att lära. Elever i Kappa 6-9 kan söka till olika aktiviteter i vår NO-satsning, där de får möjlighet att fördjupa sig i spännande områden som till exempel kriminalteknik, fotografi och robotbygge. Sedan höstterminen 2014 har arbetslag Kappa ökat fokus på läs- och skrivutveckling, både i gemensamma projekt men även i enskilda ämnen. Andra aktiviteter som berikar är skolbiobesök, NO-experiment på Bakken och givetvis vår uppskattade lägerskola.