search error_outline

Satsning på NO

Internationell forskning visar att svenska elever i femtonårsåldern presterar sämre i naturvetenskap jämfört med många andra länder. Svenska ungdomars kunskaper och färdigheter i naturvetenskap riskerar dessutom att bli lägre över tid.

Detta är allvarligt för eleverna, men är också ett stort bekymmer för samhället som i framtiden kommer att ha ett stort behov av människor som är utbildade inom naturvetenskap.
Svensgårdsskolan har tagit sig an denna utmaning och har sedan läsåret 2012/2013 satsat på naturvetenskapliga ämnen.

Lärare från förskoleklass till årskurs 9 samarbetar för att skapa en röd tråd i undervisningen. Lärarna samlar sig kring ämnesprogression, kunskapsmål, teman, arbetssätt, utrustning, kompetensutveckling, examination och bedömning. Som en del i detta arbete låter vi äldre och yngre elever mötas i olika aktiviteter med naturvetenskapligt tema.

Skolan anordnar en naturvetenskaplig profilgrupp för elever i årskurs 7, där vi ger eleverna möjlighet till fördjupade studier vid sidan om den ordinarie NO-undervisningen. Vår vilja är att inspirera och väcka elevernas nyfikenhet, där studierna förbereder för fortsatt lärande inom fysik, kemi, biologi och teknik på gymnasienivå och därefter högre studier på universitet och högskola. Svensgårdsskolan inleder ett fördjupat samarbete med Olympiaskolan (gymnasium) under hösten 2021 då elever i årskurs 8 deltar i projekt ”Molekyllabbet”. Eleverna ska under besöken på Olympiaskolan få undersöka, experimentera och testa en mängd olika naturvetenskapliga fenomen inom olika områden där de flesta laborationer kommer att vara kopplade till högstadiets ämnesplan i kemi.