Satsning på NO

Internationell forskning visar att svenska elever i femtonårsåldern presterar sämre i naturvetenskap jämfört med många andra länder. Svenska ungdomars kunskaper och färdigheter i naturvetenskap riskerar dessutom att bli lägre över tid.

Detta är allvarligt för eleverna, men är också ett stort bekymmer för samhället som i framtiden kommer att ha ett stort behov av människor som är utbildade inom naturvetenskap. Svensgårdsskolan tar sig an denna utmaning och sedan läsåret 2012/2013 satsar vi på naturvetenskapliga ämnen.

Lärare från förskoleklass till årskurs 9 samarbetar för att skapa en röd tråd i undervisningen. Lärarna samlar sig kring ämnesprogression, kunskapsmål, teman, arbetssätt, utrustning, kompetensutveckling, examination och bedömning. Som en del i detta arbete låter vi äldre och yngre elever mötas i olika aktiviteter med naturvetenskapligt tema.

Elever deltar i aktiviteter som exempelvis lägerskola i Hjelmsvik, besök på reningsverk och återvinningscentral, fördjupning i NO genom elevens val, forskarexkursion i Öresund, Drop-in/ATMOS/Miljöverkstad i Helsingborg, studiebesök på universitet och samarbete med gymnasieskolans naturvetenskapliga och tekniska program. Vi har rustat upp våra två laborationssalar med modern utrustning.

Vi har dessutom naturvetenskapliga profilgrupper för eleverna i årskurs 6 och 7. Elever får möjlighet till fördjupade studier vid sidan om den ordinarie NO-undervisningen. Vår vilja är att inspirera och väcka elevernas nyfikenhet, där studierna förbereder för fortsatt lärande inom fysik, kemi, biologi och teknik på gymnasienivå och därefter högre studier på universitet och högskola. Det är inom naturvetenskap framtidens jobb finns!