Så arbetar vi

Svensgårdsskolan ingår i Helsingborgs stads skolor och tillsammans arbetar vi för att ge våra barn och elever de bästa förutsättningarna för framtiden. Vi har ungefär 400 elever, från de yngsta i förskoleklass till de äldsta i årskurs 9.

Trygghet och trivsel

Vi arbetar aktivt för att alla elever upplever studiero under sin utbildning. Vi har gemensamma ordningsregler och konsekvenstrappa vid ordningsstörande beteende. Eleverna och lärarna tar tillsammans fram trivselregler för att skapa en god studiemiljö och arbetar aktivt med värdegrundsövningar och teambuilding. Ditt barn ska få vara med och leka, få kompisar och ha vuxna runt omkring sig att prata med. Upptäcker vi att något inte står rätt till så åtgärdar vi det och vi kontaktar naturligtvis dig som förälder.

Elevens utveckling

Genom individuella utvecklingsplaner, nationella prov och utvecklingssamtal säkrar vi att våra elevers framsteg i skolan kartläggs och följs upp. Eleverna har nationella prov i år 3, 6 och 9. Dokumentationen av elevens lärande sker i Unikum, ett digitalt verktyg för att kommunicera och skapa tillgänglighet för föräldrar och elever. Unikum når du via Skolportalen. I Unikum dokumenteras elevens kunskapsutveckling i förhållande till kursplanernas mål och kommuniceras med elev och vårdnadshavare. I samband med utvecklingssamtalet skapas en individuell utvecklingsplan (IUP). Den ska sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen och utvecklas enligt läroplan och kursplan. IUP:n ska även innehålla eventuella överenskommelser mellan lärare, elev och vårdnadshavare.

Undervisning

Förskoleklass och åk 1

Förskoleklass och årskurs 1 har sin verksamhet i den byggnad vi kallar Lilla skolan. Här har eleverna hela sin skoldag som kan omfatta både skola och fritidshem med stora gemensamma ytor och många rum. Varje rum har sin funktion under dagen och varje elevgrupp har sitt eget ”klassrum”. Eleverna delar även en gemensam inhägnad gård med gungor, klätterställningar, fotbollsplan, basketplan och sandlådor.

Förskoleklass använder entréer mot Björkavägen och tiden i förskoleklass är 08.20–13.00. Årskurs 1 använder entréer mot Restaurangbyggnaden med skoltid 08.20-13.45. Fritidshemmet har öppet 06.00–17.30 med uppehåll för skoltiden. Förskoleklass är obligatorisk och följer grundskolans läsårstider. Under lov är fritidshemmet öppet hela dagar. Alla måltider intas i vår fina skolrestaurang med frukost 07.15, lunch 10.30 och mellanmål 13.30.

Personalgruppen som arbetar med förskoleklass och åk 1 är alla legitimerade och vi arbetar i grupper om 10-15 elever. Varje elev har en mentor (lärare) som har ansvar att följa elevens utveckling, visa omsorg, ge stöd och utmana. Mentorerna ansvarar för att undervisningen följer läroplanen och i fritidshemmet ansvarar fritidspedagog för det samma. Personalen i skolan och fritidshem samarbetar under hela dagen. Vi har ett gemensamt förhållningssätt gällande hur vi möter eleverna samt hur elever tränas att möta varandra. Vi har tydliga rutiner för att främja kamratskap och vi arbetar aktivt för ett vårdat språk, att studiero råder och likvärdig utbildning. Ta gärna del av vår läroplan på skolverket.se.

Årskurs 2 och 3

Årskurs 2 och 3 håller till på Stora skolan i närliggande lokaler. Här har eleverna hela sin skoldag som kan omfatta både förskoleklass och fritidshem. Varje elev har en mentor (lärare) som har ansvar att följa elevens utveckling, visa omsorg, ge stöd och utmana. Mentorerna ansvarar för att undervisningen följer läroplanen och i fritidshemmet ansvarar fritidspedagog för det samma. Personalen i skolan och fritidshem samarbetar under hela dagen och vi har ett gemensamt förhållningssätt gällande hur vi möter eleverna samt hur elever tränas att möta varandra. Vi har tydliga rutiner för att främja kamratskap och vi arbetar aktivt för ett vårdat språk, att studiero råder och att eleverna ges en likvärdig utbildning. Personalgruppen som arbetar med åk 2 och 3 är alla legitimerade och vi arbetar i grupper om 15-20 elever. Alla måltider intas i vår skolrestaurang med frukost 07.15, lunch 10.30 och mellanmål 13.45.

Årskurs f-3 utgör ett arbetslag på skolan. Läsåret 21/22 har vi ungefär 160 barn inskrivna f-3.

Årskurs 4-5

Årskurs 4-5 omfattar cirka 80 elever och utgör ett arbetslag. Eleverna arbetar ämnesinriktat och periodvis utifrån fastställda teman där vi jobbar ämnesövergripande. Eleverna tränas i att vara delaktiga i utformning och upplägg vilket gör att eleverna blir medvetna om sitt eget lärande och syfte. Stor vikt läggs vid att skapa trygghet, trivsel och arbetsro. Från och med årskurs 5 får eleven en Chromebook som arbetsredskap. Undervisningen från åk 4 och uppåt genomförs i allt större utsträckning av ämneslärare och varje elev har en mentor (lärare) som har ansvar att följa elevens utveckling, visa omsorg, ge stöd och utmana.

Årskurs 6-9

Årskurs 6-9 omfattar cirka 160 elever och utgör ett arbetslag. Här jobbar ett tiotal pedagoger där de flesta även fungerar som mentorer för elevgrupperna. Pedagogerna har varierade arbetssätt och redovisningsformer i strävan att möta varje elev på sin unika nivå. Eleverna tränas i att ta ett eget ökat ansvar samt att få en förståelse för sitt eget sätt att lära. Vi har också stort fokus på läs- och skrivutveckling, både i gemensamma projekt men även i enskilda ämnen. Eleverna i åk7 kan söka till olika aktiviteter i vår NO-satsning, där de får möjlighet att fördjupa sig i spännande områden som till exempel kriminalteknik, fotografi och robotbygge. Arbetslaget strävar efter att stimulera och inspirera eleverna genom aktiviteter utanför skolans område, av tradition har vi exempelvis lägervistelse i Hjelmsjövik för åk 7 och exkursion till Ven i åk 9.

Fritidshem

Vi erbjuder barnen en aktiverande miljö då de efter skoltid får möjligheter att fortsätta med och skapa nya kamratrelationer. Barnen har stor valfrihet att välja aktiviteter – kreativa aktiviteter, möjligheter till att spela spel, rollekar och bygglekar. Ett viktigt inslag är barnens ute- och innelek, då de får möjligheter att tillsammans med andra använda sin fantasi. Genom leken utvecklar barnen kännedom om sig själva och de lär sig tänka, lösa problem och lära sig vilka regler som gäller för den sociala samvaron. Utemiljön inbjuder till fotboll, klättring, cykling, lek i sandlådor och gungor. En dag i veckan har vi möjlighet att gå till en idrottshall i närheten för att röra lite extra på oss. På hösten går vi också till skogen en gång i veckan. Framåt vårkanten byter vi ut skogen mot att gå till fritidsgården i Ödåkra.