Så arbetar vi

Svensgårdsskolan är en del av Helsingborgs stads skolor. Tillsammans arbetar vi för att ge våra elever de bästa förutsättningarna för framtiden.

Vi garanterar att alla elever kan läsa och skriva efter sitt första skolår och räkna efter sitt andra. Hos oss har alla elever en personlig utvecklingsplan som utgår från deras talanger, drömmar och förutsättningar. Både elever och föräldrar får regelbundet veta hur det går i skolan. Självklart har vi nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling.

Det här är några av våra löften till alla elever och föräldrar inom Helsingborgs stads skolor. Här kan du läsa om hur vi på Svensgårdsskolan arbetar för att uppfylla vad vi lovar.

Undervisning

Eleverna är indelade i arbetslag med både åldershomogena och åldersblandade grupper, utifrån behov och förutsättningar. Även om arbetslagen delar upp vår verksamhet i fyra delar har vi perspektivet F-9 i vår undervisning.

Förskoleklass

Ungefär 50 barn går i förskoleklass och drygt 150 barn tillhör vår fritidshemsverksamhet. Förskoleklassens arbetslag består av förskoleklasslärare, fritidspedagoger, undersköterskor, behandlingspedagoger, fritidsledare och barnskötare. Här arbetar vi mycket med kamratrelationer och fokus ligger på att varje elev blir medveten om hur det egna beteendet påverkar hur vi har det på vår skola.

Årskurs 1-3

Årskurs 1-3 omfattar cirka 130 elever. Undervisningen har stort fokus på läs- och skrivutveckling, matematik samt värdegrundsarbete. I ämnet matematik läggs stor vikt vid problemlösning och att eleverna får möjlighet att resonera. Satsning på IKT (Informations- och kommunikationsteknik) innebär bland annat att eleverna får möjlighet att använda ipad som lärverktyg. Arbetsformerna genomsyras av elevdelaktighet, där eleverna får möjlighet att påverka, samt ökad medvetenhet om sitt eget lärande. I detta arbete används GLL-metoden (Gjort, Lärt, Leder till) tillsammans med eleverna.

Årskurs 4-5

Årskurs 4-5 omfattar cirka 90 elever. Eleverna arbetar ämnesinriktat och periodvis utifrån fastställda teman där vi jobbar ämnesövergripande. Eleverna tränas i att vara delaktiga i utformning och upplägg vilket gör att eleverna blir medvetna om sitt eget lärande och syfte. Stor vikt läggs vid att skapa trygghet, trivsel och arbetsro.

Årskurs 6-9

Årskurs 6-9 omfattar cirka 130 elever. Här jobbar ett tiotal pedagoger där de flesta även fungerar som mentorer för elevgrupperna. Pedagogerna har varierade arbetssätt och redovisningsformer i strävan att möta varje elev på sin unika nivå. Eleverna tränas i att ta ett eget ökat ansvar samt att få en förståelse för sitt eget sätt att lära. Eleverna kan söka till olika aktiviteter i vår NO-satsning, där de får möjlighet att fördjupa sig i spännande områden som till exempel kriminalteknik, fotografi och robotbygge. Vi har också stort fokus på läs- och skrivutveckling, både i gemensamma projekt men även i enskilda ämnen. Andra aktiviteter som berikar är skolbiobesök, NO-experiment på Bakken och givetvis vår uppskattade lägerskola.

Fritidshem

Vi erbjuder barnen en aktiverande miljö då de efter skoltid får möjligheter att fortsätta med och skapa nya kamratrelationer. Barnen har stor valfrihet att välja aktiviteter – kreativa aktiviteter, möjligheter till att spela spel, rollekar och bygglekar. I vårt snickarrum är det ofta full aktivitet. Ibland fungerar det som bageri, ibland snickras, målas och skapas de med olika material. Efter mognad och intresse erbjuds barnen att spela pingis i vårt miljöhus.

Vi är både ute och inne

Ett viktigt inslag är barnens ute- och inne lek , då de får möjligheter att tillsammans med andra använda sin fantasi. Genom leken utvecklar barnen kännedom om sig själva och de lär sig tänka, lösa problem och lära sig vilka regler som gäller för den sociala samvaron. Utemiljön inbjuder till fotboll, klättring, cykling, lek i sandlådor och gungor.

Ibland behöver barnen lite lugn och ro och sätter sig kanske med en bok eller något annat för sig själv. Varje höst deltar alla fritidsbarnen i Svensgårdsmästerskapen och på våren har vi fritidshemmens minilopp – då andra fritidshem kommer och deltar. På loven är vi alla tillsammans och har olika aktiviteter beroende på årstid.

De äldre barnen årskurs 3 och uppåt

Fritids för de äldre barnen har ett nära samarbete med fritids för de yngre skolåren. Eftersom de här eleverna är äldre och börjar sina sista år på fritids låter vi dom ha mycket inflytande och ansvar. De har frihet under ansvar att påverka sina dagar hos oss.

Vi utgår från deras egna intressen och frågor men bidrar också till att väcka nya och tidigare oupptäckta intressen hos dem själva. Detta gäller bakning, idrott, pyssel spel och olika turneringar. En dag i veckan går vi till en idrottshall i närheten för att röra lite extra på oss. På hösten går vi också till skogen en gång i veckan. Framåt vårkanten byter vi ut skogen mot att gå till fritidsgården i Ödåkra

Under höstterminen och en bit in på vårterminen gör vi ett eget program vi kallar Kanal Äpplet. Vi använder oss av skolans videokamera och sen får barnen agera programledare och ”hallåer”. Vi spelar in vid alla utflykter, större projekt och vid lite speciella tillfällen, till exempel pulkaåkning.

Trygghet och trivsel

I Helsingborgs stads skolor ska ditt barn få studiero under sin utbildning. Eleverna och lärarna tar tillsammans fram ordningsregler för att skapa en god studiemiljö. Även de regler som finns i samhället gäller också i skolan.

Ditt barn ska få vara med och leka, få kompisar och ha vuxna runt omkring sig att prata med. Varje dag ser vi hur ditt barn mår. Det gäller för alla oss som arbetar i våra skolor. Upptäcker vi att något inte står rätt till så åtgärdar vi det. Det har vi rutiner och metoder för. Och vi kontaktar naturligtvis dig som förälder.